ก.ล.ต. จ่อเปิดทาง “พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์-กองอินฟราฯ” ลงทุนกองทุนรวมอื่นได้

February 23, 2022 News Comments Off on ก.ล.ต. จ่อเปิดทาง “พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์-กองอินฟราฯ” ลงทุนกองทุนรวมอื่นได้

ก.ล.ต.เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์-กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เปิดทางลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันได้ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึง 18 มี.ค.นี้

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง infra) ให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพย์สินอื่นมากขึ้น

โดยให้สามารถลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เดียวกันได้ โดยยังคงมีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในแนวทางเดียวกับหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมทั่วไป ดังนี้

(1) เปิดให้สามารถลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันได้ รวมแล้วไม่เกิน 3 ชั้น คือ กองทุนรวมต้นทางลงทุนในกองทุนรวมปลายทางกองที่ 1 และกองทุนรวมปลายทางกองที่ 1 ลงทุนในกองทุนรวมปลายทางกองที่ 2 โดยห้ามไม่ให้กองทุนรวมปลายทางกองที่ 1 หรือ 2 ลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment)

(2) ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมอื่นที่ไปลงทุน ในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอื่น

(3) ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

(4) เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในโครงการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน พร้อมทั้งอัตราส่วนการลงทุนในกรณีดังกล่าวและข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมตามข้อ (2)

(5) เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งนอกจากเปิดเผยข้อมูลตามข้อ (4) ยังต้องเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงตามข้อ (3) ความเป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพด้วย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=783 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : [email protected]; [email protected]; [email protected] จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance