ตลท.ปรับเกณฑ์ Foreign Listing เอื้อบริษัทต่างชาติระดมทุนสะดวกขึ้น

March 3, 2022 News Comments Off on ตลท.ปรับเกณฑ์ Foreign Listing เอื้อบริษัทต่างชาติระดมทุนสะดวกขึ้น

ตลท. ปรับเกณฑ์ Foreign Listing โดยลดระยะเวลาการมีที่ปรึกษาทางการเงิน หลังเข้าจดทะเบียนให้เทียบเท่าหลักเกณฑ์การรับหุ้นบริษัทไทย – ลดระยะเวลาติด Silent Period เพื่อส่งเสริมบริษัทต่างประเทศให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย มีผลใช้บังคับ 22 ก.พ. 65

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับหลักเกณฑ์การรับบริษัทต่างประเทศเข้าจดทะเบียน (Foreign Listing) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทต่างประเทศเข้าระดมทุนผ่านการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยได้สะดวกขึ้น

โดยปรับลดระยะเวลาการมีที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor: FA) ดูแลบริษัทหลังเข้าจดทะเบียน จาก 3 ปี เป็น 1 ปี เพื่อให้เทียบเท่าหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนของบริษัทไทย และยังสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ด้วย อีกทั้งลดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) ของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) จาก 3 ปี เป็น 1 ปี 6 เดือน โดยเมื่อครบ 1 ปีแล้ว จะสามารถขายหุ้นที่ถูกห้ามขายได้ 20% และจะสามารถขายหุ้นที่ถูกห้ามขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบ 1 ปี 6 เดือน

“การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้นับเป็นการเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระยะ 3 ปี (2565-2567) ด้านการเชื่อมโยงโอกาสทุกภาคส่วน มุ่งการเป็นแหล่งระดมทุนของภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการมีหุ้นของบริษัทต่างประเทศเข้าจดทะเบียนในไทย นอกจากจะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับตลาดหุ้นไทยแล้ว ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่จะสามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่านตลาดหุ้นไทย โดยเข้าถึงข้อมูลของหุ้นต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับหุ้นไทย” นายภากร กล่าวเสริม

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th เลือกหัวข้อ “กฎเกณฑ์/การกำกับ” และ “กฎเกณฑ์ – หนังสือเวียนส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน”

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business