META ยอมเลื่อนกำหนดค้างจ่ายงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเมียนมา 300 ล้าน

January 3, 2022 News Comments Off on META ยอมเลื่อนกำหนดค้างจ่ายงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเมียนมา 300 ล้าน

META มติเห็นชอบให้เลื่อนการชำระเงิน เฟส 2-4 ที่ค้างโครงการก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์เมียนมาเกือบ 300 ล้าน ให้ GEPM ถึง มี.ค. 65

นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสัญญาที่เกี่ยวกับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมา (Myanmar) โดยบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด (“VEPC”) และบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด (“VINTER”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 85 กับ GEP (Myanmar) Company Limited (“GEPM”) บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้า ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564GEPM ได้มีหนังสือมายังบริษัท VEPC และVINTER เพื่อขอขยายระยะเวลาการชำระ Second Advance Payment เฟส 2-4 ที่ค้างชำระซึ่งจะครบกำหนดตามสัญญาที่ได้รับการขยายในวันที่ 30 กันยายน 2564 อีกครั้งหนึ่ง ออกไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564 (Grace Period 1 ตุลาคม –31 ธันวาคม 2564)

นอกจากนี้ ในวันที่ 22 กันยายน 2564 GEPM ได้ทำการชำระ Second Advance Payment มาเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ Second Advance Payment เฟส 2-4 ที่ GEPM ค้างชำระ VEPC ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 เหลือเป็นจำนวน 12,319,907.91 เหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 411,879,161.47 บาท

2 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564ได้พิจารณา แนวทางการ ดำเนินการเพื่อให้ได้รับชำระแล้ว มีมติเห็นสมควรเลื่อนการชำระเงินในส่วนนี้ให้แก่ GEPM อีกครั้งหนึ่ง โดยมีกำหนด ชำระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฎตาม หนังสือเลขที่ META-MAI.021/2564 เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับกับ สัญญาที่เกี่ยวกับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220เมกะวัตต์ ในเมือง มินบู ประเทศเมียนมา (Myanmar) ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่อ้างถึง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 GEPM ได้มีหนังสือมายังบริษัท VEPC และ VINTER เพื่อขอขยายระยะเวลาการชำระ Second Advance Payment เฟส 2-4 ที่ค้างชำระซึ่งจะครบกำหนดตามสัญญาที่ได้รับการขยายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565(Grace Period 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565) นอกจากนี้ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 22ธันวาคม 2564 GEPM ได้ทำการชำระ Second Advance Payment มาเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 3,400,000.00 เหรียญสหรัฐ

ส่งผลให้ Second Advance Payment เฟส 2-4 ที่ GEPM ค้างชำระ VEPC เหลือเป็นจำนวน 8,819,907.91เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 298,667,659.56 บาท

3 ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2564เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาแนว ทางการดำเนินการเพื่อให้ได้รับชำระแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการชำระเงิน Second Advance Payment เฟส 2-4 ที่ค้าง ชำระให้แก่ GEPM อีกครั้ง

โดยกำหนดแนวทางหวยลาววันนี้ให้ชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ GEPM แสวงหาแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อชำระตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตาม ความจำเป็นและสมควรแล้ว รวมถึงการมีระบบการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้า และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง มีนัยสำคัญ